Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
KontaktFångstrapporteringFiskefondenKräftfisket i Bureälven


Regler och bestämmelser inom Bureälvens nedre fiskevårdsområde

Allt fiske inom området sker efter HUSBEHOV. ALL FÖRSÄLJNING AV FISK FRÅN OMRÅDET ÄR FÖRBJUDEN. Vid överträdelse av föreningens bestämmelser kan kontrollavgift utfärdas, detta med stöd av lag, se belopp nedan.

Med husbehov menas att du fiskar med eftertanke och återhållsamhet. Följ gällande fiskeregler och ta inte upp mer fisk än DU själv behöver för DIN konsumtion.

Fångstbegränsningar och fiskeregler sätts för att reglera att uttaget av fisk sker på en nivå som de lokala bestånden klarar av. På detta sätt kan vi trygga återväxten, hålla ett balanserat ekosystem i våra sjöar och utveckla ett attraktivt fiske. Genom att följa reglerna hjälps vi alla åt att bevara och förvalta fisket idag och för framtiden.

Observera att fiske UTAN fiskekort, där sådant krävs, är en olaglig och straffbar handling enligt Svensk lag. (HVMFS - FIFS 2004:37). Fisketillsynsmän har rätt att beslagta all utrustning som används vid olovligt fiske, vilket även kan leda till polisanmälan.
Sedan 2011 har fiskevårdsområdesföreningar rätt att ta ut en KONTROLLAVGIFT vid överträdelser mot lokala fiskeregler. Detta med stöd av (§31 (Lag 1981:533) Lagen om fiskevårdsområden) Mer information om kontrollavgifter nedan.


FISKEREGLER I KORTHET
Klicka här för att ladda ner våra fiskeregler i korthet som pdf-dokument (OBS! se fullständiga regler här nedan)

Download a brief summary of our fishing rules in English as pdf document
(NOTE! full rules and regulations on this page, see below)


FULLSTÄNDIGA FISKEREGLER

Förbud att avliva öring och lax
All öring och lax som fångas SKA återutsättas, oavsett kondition. Hantera fisken varsamt.

Obligatorisk fångstrapportering av öring, harr och lax inom 24 timmar
Som ett led i en förbättrad lokal förvaltning samt ökad kännedom om fiskets omfattning och fångster har obligatorisk fångstrapportering införts för öring, harr och lax.
Dessa SKA rapporteras inom 24 timmar.
Fångstrapportering görs här på hemsidan, tryck HÄR.


Fångstbegränsningar
(Bag limit).
Gös: Max 3 gösar inom godkända mått (40-60cm) får avlivas per person och dag. (s.k. fönsteruttag)
Observera att fiske får fortsätta även när bag limit är uppnådd, men att all fisk då ska återutsättas, oavsett kondition. Hantera fisken varsamt.


Minimimått:
(Enligt Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS-FiFS 2004:37) ).
Gös:   40 cm
Harr:  35 cm (enligt HVMFS 2013:8)

Gös och harr mindre än dessa mått SKA återutsättas, oavsett kondition.

Maximimått:
Gös:     60 cm

Gös större än detta mått SKA återutsättas, oavsett kondition.


Rekommendation för stor gädda

Vi vill värna stora gäddor och ber er därför att återutsätta alla gäddor över 100 cm, så får andra chans att fånga sin drömfisk. Stora predatorer håller även efter bestånden av vitfisk vilket minskar övergödning i sjöar.

Måttbegränsningar gör att de största och minsta fiskarna skyddas. Stora fiskar är viktiga som avelsfiskar för bestånd av alla fiskarter, detta eftersom de producerar mycket rom och för vidare sina livskraftiga gener. Små fiskar fredas för att de ska hinna växa till lekmogen storlek innan de fiskas upp. Genom måttbegränsningar hjälper vi våra fiskbestånd till en livskraftig framtid.


FREDNINGSPERIODER I BUREÄLVEN
Fredningperioderna gäller för älvssträckan Bursjön till havet + strömsträckan i Vikfors.
Tillämpningsområde för bestämmelser enligt Havs och Vattenmyndigheten (HVMFS - FIFS) gäller i de kustmynnande vattendragen upp till det första definitiva vandringshindret, vilket i Bureälvens fall är Falmarksforsens kraftstation.

- 15/4 - 31/5 Lagstadgad fredningstid för harr, inget fiske efter arten får bedrivas. (HVMFS 2013:8)

- 1/9 - 14/10 Lagstadgad fredningstid med fångstförbud på lax och öring gäller under laxfiskarnas lekperiod. (Lag HVMFS - FIFS 2004:37). Fiskevårdsföreningen har utöver detta infört TOTAL FISKEFREDNING i Bureälven under denna period. INGET FISKE FÅR FÖREKOMMA.

Fredningsperioderna gäller fiske i strömmande vatten med handredskap. Fiske med nät och not samt med sådant fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet i älven enligt (HVMFS - FIFS 2004:37). För fiske med fasta och rörliga redskap längs kusten och i våra sjöar finns separata regler, se länk till Länsstyrelsen nedan.

KONTROLLAVGIFTER
(med stöd av §31 Lag 1981:533 - Lagen om fiskevårdsområden)

Dessa belopp har bestämts av fiskevårdsområdets stämma. Kontrollavgiften utfärdas direkt av fisketillsynsman. Vid utebliven betalning går ärendet till kronofogden för indrivning. Maxbelopp för kontrollavgift är 1/10 basbelopp, vilket i dagsläget innebär 4400kr.

- Försäljning av fisk från området = 4400kr
- Olovligt fiske med mängdfångande redskap = 4400kr

- Fiske uppenbart utom det egna husbehovet, upprepat överfiske. = 2200kr
- Fångst av fredad art eller fiske under fredningsperiod = 1100kr

- Överträdelser av bag limit = 1100kr
- Överträdelser av mini-/maximimått = 550kr


NÄTFISKEREGLER


Nätfiske är endast tillåtet för ägare av fastighet med fiskerätt. Fiskerätten för fastigheten ska kunna intygas, informationen om fastighetens fiskerätt kan beställas från Lantmäteriet. Den som fiskar med nät ska även ha löst ett fiskekort (vilket är kostnadsfritt för fiskerättsägare) för att ha rätt att fiska. Fiskerättsägarens husbehov omfattar ej släkt och vänner, dessa är varmt välkomna att lösa fiskekort och med handrerdskap själva fiska sin egen matfisk.

Följande regler gäller för nätfiske inom Bureälvens nedre fiskevårdsområde:

- Nätfiske är endast tillåtet för ägare av fastighet med fiskerätt.
- Nätfiske är endast tillåtet under juli, augusti och september månader.
- Max 1 nät / fiskerättsägare. Observera att detta är totalt antal nät / per person för HELA området, även för de med fiskerätt i flera sjöar inom fiskevårdsområdet.
- Fisket får bedrivas vid ett (1) tillfälle / månad. Ett tillfälle räknas från det att fiskenätet läggs ut, vilket sedan får ligga kvar och fiska i maximalt 15 timmar.
- Fisket får endast ske av/med fiskerättsägaren som själv ska lägga ut och vittja nätet. (alternativt närvara om fiskerättsägaren är oförmögen att själv hantera nätet)

- Nät SKA läggas med tydligt avstånd (minst 100m) till andra nät, för att ej störa båttrafiken.
- Nät SKA ha markör i klar färg och med en volym på minst 5 liter i BÅDA ändar av fiskeredskapet.
- På båda markörer ska NAMN, FASTIGHETSBETECKNING OCH TELEFONNUMMER kunna utläsas med tydlighet.


- Omärkta nät ska rapporteras, dessa anses fiska på olovligt sätt och polisanmälan kommer göras. Felaktigt märkta nät beslagtas och återfås mot beskrivning.
- Vid otillåtet fiske, oavsett metod, beslagtas utrustning och anmälan görs.

Kontrollavgift kommer utfärdas vid tydliga och/eller upprepade överträdelser av gällande bestämmelser.

Om ägaruppgifter inte kan utläsas med tydlighet betraktas utrustningen fiska utan behörigt tillstånd. Redskapen kommer då att tas i beslag men kan återfås mot beskrivning och intygande av fiskerätt. OMÄRKT utrustning räknas som OLOVLIGT FISKE och kommer att beslagtas och lämnas till polisen med polisanmälan och kontrollavgift som följd.

Vi ber er rapportera omärkta redskap till: johannes@burealven.se. (Bifoga gärna även karta över platsen och tidpunkt för er iakttagelse).

Rekommendation angående fiske med mängdfångande redskap

FÖRSIKTIGHETSPRINCIP GER MER GÖS
Fiskas en hona upp före leken förlorar vi de tusentals yngel denna fisk skulle producerat. Hanen vaktar rommen och är mycket aggresiv, detta gör att gösen har goda förutsättningar om vattnet blir varmt tidigt och tillgången på föda för ynglen är god. Vi ber er därför att låta fisken vara ostörd kring lekgrynnorna.


VÅRA UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Gösen är en varmvattensfisk och undersökningar har visat att den därför växer långsamt i våra kalla vatten. Lekmogen storlek är cirka 40 cm vilket innebär en ålder på ca 8-10 år i våra vatten. Dessa förutsättningar medför att våra stammar har svårare med sin reproduktion än gösar i vatten längre söderut. Därför är det extra viktigt att förvaltningen av våra unika bestånd sker med stor försiktighet. Låter vi gösarna få leka i lugn och ro så får vi mer fisk i våra sjöar.Fiskebestämmelser och lagstiftning.
Särskilda regler gäller för fiske längs kusten och i Bureälvens mynningsområde. Klicka på texterna för att följa länk till informationen.
Havs och Vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter: (HVMFS-FIFS 2004:37) och (HVMFS 2013:8)
Länsstyrelsen Västerbotten - Fiskebestämmelser
Länsstyrelsen Västerbotten - Fiskebestämmelser för kusten